En vue de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021

Nouveau: meditations meditationsSDP2021

Nouveau  : Livret semaine de prière janvier 2021   

Version carnet: Livret semaine de prière janvier 2021 carnet

Nieuw  :  Voor de Nederlandstalige tekst en de Nederlandse brochure, zie hieronder

Au vu de la situation sanitaire actuelle et à venir nous sentons bien que nous ne pourrons pas organiser de célébration œcuménique comme les autres années et qui réunissent les différents chefs de culte. Néanmoins nous pensons que si cela n’est pas possible, d’autres perspectives s’ouvrent à nous. A cet égard les membres du Comité Interecclésial de Bruxelles vont préparer un service/culte œcuménique sous forme de podcast accompagné du texte des interventions transmis en PDF.  Ceci permettra de vivre un temps de prière commune à distance. (il sera proposé sur le nouveau site du CIB)

En outre les membres du CIB vont aussi enregistrer via RCF des capsules pour chacun des jours de la semaine de prière du 18 au 25 janvier qui seront accessibles via la radio et sur le site de RCF.

Enfin, si la revue en papier habituelle n’a pas pu être éditée comme les autres années – étant donné les circonstances-, un livret semblable pour cette année est dés à présent accessible en version ON LINE uniquement sur le nouveau site internet du CIB ( cf le lien hyper texte en haut de cette page) et sur le site des églises et communautés qui se joindront à nous. 

uniquement sur le nouveau site internet du CIB et sur le site des églises et communautés qui se joindront à nous.  Attention le site du Comité Interecclésial de Bruxelles a dû changer de nom et est dorénavant www.cib.brussels.

Déjà bonne année à vous tous et à la joie de nous retrouver dans la communion de prière en Christ pour l’unité telle que le Christ la veut, comme il la veut et quand il la voudra.

Ab Michel Rongvaux

Président du CIB

Met het oog op de Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen 2021

Gezien de huidige en toekomstige gezondheidssituatie, denken we dat we niet in staat zullen zijn om zoals de andere jaren een ​​oecumenische viering te organiseren waarin de hoofden van de verschillende religies samenkomen. We zijn echter van mening dat als dit niet mogelijk is, er andere mogelijkheden voor ons openstaan. In dit verband zullen de leden van het Interkerkelijk Committee van Brussel een oecumenische dienst / eredienst voorbereiden in de vorm van een podcast, vergezeld van de tekst van de toespraken in pdf-formaat. Dit zal het mogelijk maken om op afstand een tijd van gezamenlijk gebed te beleven. (Deze tekst zal aangeboden worden via de nieuwe CIB-website)

Daarnaast zullen leden van het CIB via RCF fragmenten voor elke dag van de gebedsweek van 18 tot 25 januari, opnemen. Deze zullen toegankelijk zijn via de radio en op de RCF-website.

Ten slotte, omdat de gebruikelijke papieren brochure niet kan worden uitgegeven zoals de andere jaren – gezien de omstandigheden – is een franstalige brochure voor dit jaar vanaf nu in ON LINE versie beschikbaar op de nieuwe CIB-website (zie de hyper text link bovenaan de pagina), en op de site van de kerken en gemeenschappen die zich bij ons zullen voegen. Aangezien we door de omstandigheden niet in staat waren een nederlandstalige versie te voorzien, verwijzen we u dit jaar uitzonderlijk door naar de Raad van Kerken in Nederland waar u zich een brochure kunt aanschaffen https://www.raadvankerken.nl/product/voorbereidingsboekje-voor-viering-en-gebed/

Houd er rekening mee dat de website van het Interkerkelijk Committee van Brussel zijn naam heeft moeten wijzigen naar http://www.cib.brussels.

Gelukkig nieuwjaar voor jullie allemaal en tot we mekaar in vreugde terugvinden in de gemeenschap van het gebed tot Christus voor de eenheid zoals Christus ze wil, zoals Hij het wil en wanneer Hij het zal willen.

Ab Michel Rongvaux

President van het ICB/CIB

Publicité